• Adres obiektu:
    05-082 Stare Babice, o obrębie kościoła
  • Data powstania:
    1882 r.
  • Użytkownik:
    obiekt dostępny

Figura św. Kingi (05-082 Stare Babice, o obrębie kościoła)

obraz duzyobraz duzyobraz duzyobraz duzy

OPIS OBIEKTU

Figura św. Kingi kamienna (piaskowiec), na czworokątnym cokole i dwustopniowej podstawie z piaskowca oraz na trójstopniowej podstawie z czarnego granitu (współczesnej - 1. ćw. XX w.). Św. Kinga trzyma w lewej ręce dzwonek (kielich?), w prawej grudkę soli. Korona na głowie świętej (wybrane elementy), dzwonek (kielich?) i grudka soli polichromowane na kolor złoty. Każda ściana cokołu ożywiona prostokątną płyciną. Od frontu na najwyższym stopniu współczesnej podstawy inskrypcja: ŚWIĘTA KINGA / POSTAWIONO 1882 R. / ODNOWIONO 1987 R. / NOWY POSTUMENT 2011 R. Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Prezentację wydano w ramach operacji "Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice"
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezentacja opracowana przez Gminę Stare Babice.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.